kliknite da odstampajte dokumenat


LIBERALNI SAVEZ CRNE GORE
Podgorica, 22. Oktobar 2004. godine

DOKUMENTACIJA - AFERA TRSTENO

- objasnjenje dokumentacije koja se nalazi u donjem dijelu stranice -

Skupstina Opstine Kotor je 7. juna 2004. donijela odluku o prodaji 483.488m/2 zemljista u katastarskim opstinama Visnjevo
i Krimovica, od cega je oko 100.000 m/2 pripadalo obali. Odluka o prodaji zemljista je obuhvatila obalni pojas cjelokupne uvale Trsteno a koji je pod upravom Morskog Dobra (Vlada RCG), zaledja te obale koje je u vlasnistvu Opstine Kotor i time zaokruzila plazu Trsteno.
Prema Zakonu o Morskom Dobru, ovo preduzece je upravljac a ne kako se iz nekih izvora da cuti - raspolagac (onaj ko prenosi svojinu) zemljista, dakle Morsko Dobro je neko ko odredjuje namjenu koriscenja odredjenog prostora na obali. Zemljiste u zoni morskog dobra kao nacionalnog resursa, moze biti u privatnoj i drzavnoj svojini (kao sto je slucaj sa ovim zemljistem - ono je imovina Republike Crne Gore), a sa obzirom da predstavlja dobro od opsteg interesa - na njemu se ne moze steci (pa samim tim ni prenijeti) svojina, nego "samo" koncesija ili pravo koriscenja.
Pravo koriscenja vodi porijeklo iz komunistickog koncepta drustvene svojine u kojem je bilo supstitut za privatnu svojinu vlasnika objekta na gradjevinskom zemljistu (koje je bilo u drustvenoj svojini). Dakle, ako danas nekome prenesete pravo koriscenja, racunajte da ste mu sustinski prenijeli svojinu.
Prema Zakonu o imovini RCG - raspolagac na gradjevinskom zemljistu je jedinica lokalne samouprave, i nije sporno da je Opstina mogla da proda (prenese pravo koriscenja) na ovom zemljistu, naravno, na nacin i u proceduri utvrdjenom Zakonom
- sto nije uradjeno. Ovdje je stvar u tome da buduci vlasnik ne moze da u podrucju obale gradi bilo sta sto nije predvidjeno Prostornim planom posebne namjene, za sta saglasnost daje JP “Morsko dobro”, ali to je neka buduca okolnost kada (i ukoliko) se vlasnik odluci da obalu privodi namjeni. Javno preduzece za upravljanje morskim dobrom je podnijelo Zahtijev drzavnom tuziocu za zastitu drzavne imovine, tvrdeci da ovim zemljistem raspolaze Vlada RCG odnosno ovo preduzece, a ne opstina. Ali, ako se pogleda clan 5 Zakona o morskom dobru, koji jasno kaze da je ono upravljac, a ne raspolagac ovom imovinom, proizilazi da je ovaj zahtjev neosnovan.

Pomenuta odluka o prodaji 483.488m/2 zemljista u katastarskim opstinama Visnjevo i Krimovica nosi naziv: "Odluka o prodaji zemljista putem javnog nadmetanja", i ona je kako u naslovu, tako i u sadrzaju utvrdila obavezu prodaje iskljucivo putem javnog nadmetanja, dakle aukcijske prodaje. Prostornim planom Opstine Kotor, za područje koje je lokalitetski oznaceno kao „Grbalj – izmedju plaze Trsteno i Ponte, kao i u mjestu Platamuni“, predvidjena je izgradnja turistickog naselja, golf terena i zelenih povrsina. Ovakva sadrzina Prostornog plana potvrdjena je i dopisom Sekretarijata za urbanizam u Kotoru upucenog predsjeniku Opstine Kotor - Nikoli Samardzicu (br. 0303-1020/04 od 27 marta 2004), u kome stoji da „ za ovo podrucje ne postoji DUP ni Plan uredjenja naselja, vec Vam za ovo podrucje dostavljamo Izvod iz Prostornog plana“. U tom Izvodu, iz prilozene legende, jasno se vide granice turistickih kompleksa (date tamno), golf terena (tackasto) i zelenih povrsina (kosolinijski).
Zemljiste je dakle (u pravnom smislu) imalo karakter gradjevinskog, odnosno- gradjevinskog zemljista izvan gradskog podrucja (u urbanistickom smislu). Nacin prodaje gradjevinskog zemljista utvrdjen je u clanu 24 Zakona o gradjevinskom zemljistu ciji poslednji stav precizira da ce se kompletan postupak prenosa prava na gradjevinskom zemljistu propisati aktom Vlade RCG, odnosno Uredbom o nacinu i postupku sprovodjenja javnog nadmetanja i postupku prenosa prava na gradskom gradjevinskom zemljistu. Da stvar bude besmislenija, na ovu Uredbu se i Gradonacelnik Nikola Samardzic pozvao u uvodu Javnog poziva upucenog 22. 06. 2004. Ta Uredba (clan 17) dozvoljava mogucnost prodaje putem prikupljanja ponuda tek nakon dva propala pokusaja javnog nadmetanaja. Umjesto javnog nadmetanja Nikola Samardzic je potpuno samovoljno i neovlasceno odlucio da prodaju izvrsi po tzv. tenderu za javne nabavke, suprotno Zakonu i dakle apsolutno suprotno Odluci koju su usvojili odbornici SO Kotor, cime je zapoceo seriju nezakonitosti koje su nastavljene, odprilike, ovim redosledom:
- 1.) clanom 6 Odluke, Nikola Samardzic je bio obavezan da formira Komisiju ciji se posao sastojao u tome da objavi Konkurs u sredstvima javnog informisanja, sprovede postupak javnog nadmetanja, da predlog i podnese izvjestaj predsjedniku Opstine. Ovu Komisiju Nikola Samardzic nije formirao. Umjesto nje, pozivajuci se na Zakon o javnim nabavkama (bez obzira sto je u pitanju prodaja, a ne javna nabavka), formirao je dvije Komisije: za otvaranje ponuda i za vrednovanje ponuda, sto je isto kao da je posao prodaje povjerio Opstinskoj izbornoj Komisiji
- 2.) clanom 3 Odluke SO Kotor, Konkurs se morao objaviti u Sluzbenom listu RCG i najmanje jednom dnevnom listu – sto nije uradjeno, nego je sadrzaj Poziva za dostavljanje ponuda osvanuo na web sajtu Komisije za javne nabavke. Ova Komisija je, postupajuci po Zahtjevu za preispitivanje zakonitosti postupka prodaje koji joj je dostavio SNP, nedavno dostavila odgovor u kojem se konstatuje njena nenadležnost “obzirom da je u pitanju prodaja gradjevinskog zemljišta koja ne predstavlja javnu nabavku”.
- 3.) clanom 5 Odluke utvrđeno je da su sastavni dio Odluke (pored opstih uslova konkursa, geodetske skice, katastarske kopije plana) i urbanističko-tehnicki uslovi koji su trebali biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, što nije učinjeno iz razloga što je Sekretarijat za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove svjesno isključen iz čitavog postupka iako je, članom 8 Odluke bio, uz Sekretarijat za pravnu zaštitu, jedini ovlascen da se stara o njenom sprovodjenju. Ovaj sekretariajt je 6. avgusta 2004. dostavio upozorenje predsjedniku Opštine, zbog niza nezakonitosti u postupku prodaje, mada prvenstveno onih koji se odnose na zaobilazenje ovog sekretarijata suprotno Odluci i njegovoj funkcionalnoj nadleznosti. Razloge za ovo je lako dokuciti: sporno zemljiste se, kako vec receno, nalazi u zoni planiranoj za izgradnju kompleksa turistickih naselja i objekata sportsko rekreativne sadrzine i razumljivo je da bi postojanje urbanisticko-tehnickih uslova obavezivalo kupca da prostor koji je kupio privede planiranoij namjeni.
Par mjeseci ranije, 23. aprila, Nikola Samardzic je izvrsio novu parcelaciju ovog zemljista (o kojoj nije obavjestio Sekretarijat za urbanizam), kojom je dio planiranih sadrzaja nakon realizacije prodaje ostao izvan zahvata zemljista koje se prodaje. Cilj je, pretpostavljamo, bio da se kupcu omoguci da ovaj prostor preprodaje za individualnu gradnju, po 10-12 puta vecim cijenama (sto jeste njegova trzisna vrednost), ali naravno - radi se o pretpostavci na temelju cinjenica koje su predocene. Prave razloge za nepostovanje Zakonom utvrdjenog nacina prodaje, znaju sa sigurnoscu jedino akteri ovog posla: predsjednik Opstine Kotor, bivsi politicki lider LSCG, advokat Jovovic i stvarni kupac ovog zemljista.
- Na kraju, treba dodati da je nezakonito zapoceta procedura prikupljanja ponuda i sama nezakonito zakljucena, obzirom da su po pomenutom tenderu dospjele u roku svega dvije ponude, suprotno clanu 6 Uredbe koji za valjanost postupka zahtijeva najmanje tri ponude.

Pravno je ocigledan samo jedan zakljucak: zemljiste je prodato na nezakonit nacin. Njegova prodaja po deset puta nizoj cijeni od trzisne, ne bi bila moguca da je primjenjen zakonom utvrdjeni nacin prodaje. Cinjenica je da su odbornici SNP u Kotoru prvi ukazali na nezakonitosti u ovom poslu, pri cemu je ocigledno da su se kretali u potpuno pogresnom pravcu: iako su s pravom odbacili mogucnost prodaje po Zakonu o javnim nabavkama, obratili su se Komisiji za javne nabavke sa Zahtjevom da preispita zakonitost postupka, cime su osporili detalje umjesto proceduru u cjelini.

Takodje, obracanje Odbornickog kluba SNP na adresu Državnog tuzioca predstavlja novu gresku: clanom 5 Zakona o imovini RCG, utvrdjeno je da ovaj organ “preduzima mjere i ulaze pravna sredstva radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike, u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom od strane drzavnih organa i organizacija koje obavljaju javnu sluzbu, ciji je osnivac Republika” . Kada je u pitanju imovina kojom raspolaze opstina ova nadleznost pripada Sekretarijatu za pravnu zastitu, za koji sve ukazuje da je bio kontrolisan od Nikole Samardzica. Po nasem misljenju, na osnovu raspolozive dokumentacije protiv predsjednika Opstine Kotor je trebalo podnijeti krivicnu prijavu tuzilastvu u Kotoru i to:

-zbog krsenja Odluke SO Kotor te nepostovanja odredbi Zakona o gradjevinskom zemljistu i Uredbe o nacinu i postupku sprovodjenja javnog nadmetanja i postupku prenosa prava na gradskom gradjevinskom zemljistu;

- nevrsenja duznosti na koje su ga obavezivali clan 66 Ustava i clan 41 Zakona o lokalnoj samoupravi shodno kojima je predsjednik Opstine odgovoran za zakonitost rada lokalne uprave;

- zbog izvrsenih krivicnih dijela zloupotrebe povjerenja i zloupotrebe sluzbenog polozaja iz clana 249 odnosno clana 416 Krivicnog zakonika, i to za njihov tezi, kvalifikovani oblik.

Cijenimo da je raspoloziva dokumentacija bila dovoljna da nadlezni tuzilac naredi sprovodjenje istrage cime bi se otvorila mogucnost postupku za regularno ponistenje ovog posla.

Tesko je povjerovati da pravnici u SNP nijesu znali za ovaj detalj, ali je vaznije da je ovakvo lutanje Samardzicu i Jovovicu dalo vremena koje im je bilo neophodno da ostvare svoj cilj.

Cetinje, 21. okt. 2004 godine
LIBERALNI SAVEZ CRNE GOREHronologija slucaj Zivkovic
detaljan prikaz (dramaticnih) desavanja u vrhu Liberalnog saveza. Mali Kabinet kao izvrsno tijelo Liberalnog saveza o prodaji zemljista od strane opstine Kotor, umjesto od politickog Lidera, saznaje tek iz sredstava javnog informisanja. Mjesece koji su predhodili ovom poslu, Miodrag Zivkovic tadasnji lider LSCG, drzi u tajnosti. Pola miliona kvadratnih metara uvale plaze Trsteno i sumi od 6 miliona prethodili su mjeseci ugovaranja o kojima nijedno tijelo Liberalnog saveza nista nije znalo. Radi toga je Mali Kabinat predlozio sazivanje Vanredne Konferencije Liberanog saveza i glasanje nepovjerenja Zivkovicu. Vecinskom odlukom konferencije dana 07.09.2004 na Cetinju, Miodrag Zivkovic je smijenjen sa funkcije Lidera Liberalnog saveza i iskljucen iz clanstva stranke.


Fotografije plaze Trsteno
Uvala Trsteno predstavlja jednu od najljepsih plaza na regiji Donjeg Grblja i spada u 9 najljepsih plaza Crnogorskog primorja. Duboko je uvucena u kopno i tako zasticena od velikih talasa, bure i juga. Skrovitost, obala duga 200 m, prekrivena finim pijeskom, bistro i azurno plavo more, pjeskovito morsko dno, ljudskom rukom netaknuta okolina, samo je dio onog sto vas na plazi Trsteno ocekuje. Dovde se moze doci asfaltnom saobracajnicom koja Trsteno povezuje preko uvale Jaz s magistralom Herceg Novi - Bar.


Skica prodatog zemljista
Crtez na kojem se jasno vidi cjelokupna uvala plaze Trsteno. Prikaz prodate obale pod upravom
Morskog Dobra (Vlada RCG), zaledja te obale u vlasnistvu Opstine Kotor i same plaze Trsteno.


Centralni registar privrednog suda u Podgorici - podatci o Helkom investmentu
osnovanom 07.07.2004 sa ruskim vlasnicama i zastupnikom i direktorom Dejanom Marinovicem.
Napomena: neposredno po osnivanju preduzeca, dana 27.07.2004 prihvata se njegova ponuda o kupovini zemljista.


Centralni registar privrednog suda u Podgorici - podatci o kafeu/preduzecu Mr Good
osnovanom 14.08.2004 sa vlasnicima Dejanom Marinovicem, Novicom Jovovicem.


01.03.2004
Gavroshe investmens company LTD, Kipar - osnovala firmu KPM Limited u Podgorici

i izrazila interesovanje za kupovinom od 30 do 50 hektara zemlje. Posebna zainteresovanost za nepokretnosti
u opstini Kotor, Krmovica.


nema datuma:
(vj
erovatno je prijemni pecat stavljen na zatvorenu kovertu,
posto je ponuda odbacena kao neblagovremena, onda najvjerovatnije nije ni otvorena)
Bulatovic Vojka, punomocnik KPM Limited
izrazavanje namjere firme KPM Limited da se kupi zemljisete u Krmovici.

nema datuma:
Prostorni plan opstine Kotor
ukljucujuci Lastvu Grbaljsku, donji Grbalj, uvalu plaze Trsteno.
Smjernice za izradu buduceg detaljnog urbanistickog plana za ovo podrucje.


nema datuma:
uslovi ponuda
uplata 10 % od pocetne cijene na racun Opsine Kotor


29.03.2004
Ministarstvo zastite zivotne sredine i uredjenja prostora - inspekcijska kontrola
konstatovanje da zemljiste nema DUP (Detaljnog urbanistickog plana) i PUN (?)
ali potvrdjuje postojanje Prostornog Plana


29.03.2004
Opstina Kotor, sekretarijat za urbanizam - sekretarijatu pravne zastite o nemanju DUP i PUP
Prilozen izvod iz prostornog plana cime se potvrdjuje da to zemljise ima status gradjevinskog


04.04.2004
Opstina Kotor, tender - Poziv za dostavljanje ponuda
Gradonacelnik Samardzic je uputio Poziv za dostavljanje, dakle prikupljanje ponuda, iako se u uvodu poziva - pozvao na Uredbu o postupku i nacinu prenosa prava na gradjevinskom zemljistu, koja mu ne dozvoljava takvu mogucnost. Da stvar bude ludja, na drugoj strani poziva stoji: ponude dostavljati u zatvorenim kovertama na kojima pise
"za javno nadmetanjene ne otvaraj!"


14.04.2004
Opstina Kotor - imenovanje komisije za procjenu trzisne vrijednosti zemljista Krmovica


19.04.2004
KPM Limited, sekretarijatu za urbanizam opstine Kotor
konacan prijedlog za kupovinu zemljista, popis svih parcela


20.04.2004
Opstina Kotor - imenovanje komisije za procjenu trzisne vrijednosti zemljista Visnjevo


23.04.2004
Predsjednik Opstine Nikola Samardzic - rjesenje o promjeni povrsina parcela za prodaju
Ova radnja je po nekim procjenama izuzetno sporna, a po drugim joj ne treba pridavati znacaj jer se radi o imovini kojom raspolaze opstina, i predsjednik moze unutar tog prostora da napravi parcelaciju katastarskih parcela. Takva praksa se srece prilikom formiranja novih urbanistickih parcela i prodaje (ili kako se to ovdje kaze: ustupanja) zemljista na koriscenje. Ali, parcelacija je punovazna tek kad Direkcija za nekretnine, postupajuci po zahtjevu opstine, evidentira ove promjene. Gradonacelnik Samardzic o ovom postupku nije obavjestio opstinski Sekretarijat za urbanizam (SNP).


09.06.2004
Sluzbeni List Opstine Kotor - Predsjednik Opstine Nikola Samardzic objavljivanje odluke o prodaji zemljista putem javnog natjecanja. SO Kotor je usvojila odluku o prodaji zemljista kroz aukcijsko nadmetanje kasnije izvrseno kao javna nabavka.


09.06.2004
Sluzbeni List Opstine Kotor - Predsjednik Opstine Nikola Samardzic imenovanje komisije koja ce sprovesti cio proces
i javno nadmetanje. Javno nadmetanje se nikada nije dogodilo vec su se prikupile ponude od
svjeze osnovanih firmi: KPM Limeted i Helkom investment.


21.06.2004
Opstina Kotor - zahtjev sluzbenika javnih nabavki listu Vijesti
da objave obavjestenje o obavljenom pozivu na tender 04.04


nema datuma:
Opstina Kotor - obavjestenje o tenderu 04.04
sa mobilnim (?!) telefonom gradonacelnika Samardzica.
Umjesto poziva za javno nadmetanje, objavljen je poziv za prikupljanje ponuda na sajtu Komisije za javne nabavke,
kao da opstina nabavlja kancelarijski materijal, a onda je u "Vijestima" - umjesto teksta javnog poziva za aukcijsko nadmetanje, objavljeno je obavjestenje da se na sajtu Komisije za javne nabavke nudi tamo neko zemljiste,
pa ko hoce neka dostavi zatvorenu ponudu.


nema datuma:
Opstina Kotor - izjecak iz dnevnog lista Vijesti - malecki poziv za dostavljanje ponuda,
sa mobilnim (?!) gradonacelnika Samardzica. Do njega je poziv za eskurziju koji je tri put veci od milionskog oglasa.


22.07.2004
Komisija za otvaranje ponuda - zapisnik KPM Limited ponuda


26.07.2004
Komisija za vrednovanje - izvjestaj o ponudama i radu komisije


27.07.2004
Predsjednik opstine Kotor - formiranje komisije za dodjelu Ugovora najpovoljnijem ponudjacu


27.07.2004
Predsjednik opstine Kotor - formiranje komisije za dodjelu Ugovora po td 04.04


27.07.2004
Vlada RCG, Premijer Djukanovic - Sluzbeni list, Uredba o nacinu i postupku prenosa prava na gradjevinskom zemljistu


28.07.2004
Komisija za dodjelu ugovora najpovoljnijem ponudjacu - preporuka da se zemljiste proda Helkom investmentu


nema datuma:
Komisija za otvaranje ponuda


30.07.2004
Ministarstvo zastite zivotne sredine i uredjenja prostora - inspekcijska kontrola


30.07.2004
Vlada RCG, direkcija za nekretnine - list nepokretnosti za Krimovice


nema datuma:
Ministarstvo zastite zivotne sredine i uredjenja prostora - inspekcijska kontrola,


04.08.2004
Vlada RCG, direkcija za nekretnine - list nepokretnosti za Visnjevo


05.08.2004
Vlada RCG, direkcija za nekretnine - list nepokretnosti za Krimovice
izmjene lista koji datira od 27.07.2004


Cetinje, 07.sep. 2004. godine
Dokumentacija i tonski zapisi rasprave
sa IV-e Vanredne Konferencije poslije koje je Miodrag Zivkovic iskljucen