Program
Struktura
Istorijat
Liberali u Parlamentu
Liberali u Republickoj Upravi
Liberali u Lokalnoj Upravi
Zene Liberali
Mladi Liberali
Mitinzi
Izdavastvo
Foto Arhiva
Postavite Pitanje
Anketa
LSCG za vasu stranicu
Vasa Pisma
LSCG Shop
Linkovi
Arhiva
Liberali u Dijaspori

 Uvod
 
Predsjednik
 
Statut 


   

Mladi Liberali

Statut Mladih Liberala

I OPSTE ODREDBE

Clan 1.
Mladi liberali Crne Gore (u daljem tekstu ML) su dobrovoljna organizacija, podmladak i kolektivni clan Liberalnog saveza Crne Gore.

Clan 2.
Mladi liberali promicu i afirmisu liberalno - demokratske principe medju mladima i sprovode politiku LSCG, a posebno u svijetu sagledavanja polozaja i perspektive mladih ljudi u Crnoj Gori bez obzira na njihovu nacionalnu, politicku, vjersku, polnu ili drugu pripadnost odnosno strukturu.

Clan 3.
Sjediste ML se nalazi u sjedistu stranke
Pecat ML je okruglog oblika sa polukruznim latinicnim tekstom koji se smjesta u gornju polovinu kruga na njegovom obodu i glasi MLADI LIBERALI CRNE GORE.

Na nacin iz stava 2. ovog clana u donju polovinu kruga smjesta se latinicni tekst koji glasi PODMLADAK LSCG.
U sredini kruga a prema postojecem rjesenju pecata LSCG, smjesta se logo Stranke.

Stambilj je cetvrtastog oblika sa istim tekstom i logom.

Clan 4.
Clan/Clanica ( dalje Clan) moze postati svako lice starije od 18 a mladje od 27 godina koje dobrovoljno prihvati statut ML , sto potvrdjuje potpisivanjem pristupnice.

Clan 5.
Prava clana su da:
Kandiduje i bude kandidovan, bira i bude biran u organe ML,
Predlaze i raspravlja na zasijedanjima organa ciji je clan
Potpuno i pravovremeno bude informisan o svim odlukama organa ML
Pod uslovima ovog statuta uziva zastitu ML
Duznosti clana su da:
Postuje odluke i pravila ML,
Sprovodi odluke i zakljucke organa ML
Prisustvuje sjednicama organa i tijela ciji je clan I ,
Izvrsava ostale duznosti koje proisticu iz ovog statuta.

Clan 6.
Svaki clan koji je izbaran na neku od funkcija u ML ili stranci ( LSCG ) a ispred ML, koji tokom mandata navrsi 27 god. ostaje na funkciji do isteka mandata, ostavke ili opoziva.


II ORGANIZACIJA ML

Clan 7.
Organi ML su :
Konferencija
Izvrsni odbor
Predsjednik

Clan 8.
Konferencija je najvisi organ odlucivanja u ML.
Konferencija moze biti redovna i vanredna.
Redovna se odrzava svake godine u martu, a svaka treca ima izborni karakter.
Redovnu konferenciju saziva izvrsni odbor ML .
Vanredna se zakazuje po potrebi, na zahtjev izvrsnog odbora, odnosno najmanje 1/3 predstavnika konferencije ML.

Clan 9.
Konferencija:
Vodi politiku i aktivnosti ML u skladu sa programom i politikom stranke
Usvaja program i aktivnosti ML, programska nacela, deklaracije, stavove,
Predlaze izmjene i dopune statuta ML
Razmatra i usvaja izvjestaje izvrsnog odbora i predsjednika.
Bira predsjednika ML
Usvaja poslovnik o radu
Odlucuje o drugim znacajnim pitanjima u vezi sa radom i organizacijom ML.

Clan 10.
Konferenciju cine:
Predsjednik ML
Clanovi ML koji su poslanici ili odbornici
I predstavnici lokalnih odbora.

Clan 11.
Konferencijom predsjedava radno predsjednistvo koje bira konferencija na pocetku svoga zasijedanja a na predlog sazivaca.
Dnevni red predlaze sazivac.

Clan 12.
Izvrsni odbor je najvisi organ ML izmedju dvije konferencije koji:
Vodi politiku i aktivnosti ML izmedju dvije konferencije, u skladu sa programom stranke i aktima konferencije ML,
Donosi akte kojima se blize odredjuju pojedina pitanja iz organizacije ML i prava i duznosti njenih clanova,
Saziva konferenciju ML
Razmatra periodicne izvjestaje predsjednika ML i daje mu uputstva za dalji rad,
Razmatra i usvaja izvjestaje povjerenika za medjunarodne odnose,
Donosi akte iz svoje nadleznosti
Donosi poslovnik o radu,
Obavlja ostale poslove utvrdjene ovim statutom

Clan 13.
Izvrsni odbor cine:
Predsjednik ML
Sekretar
Povjerenik za medjunarodne odnose
Dva clana koji se biraju na predlog predsjednika ML.

Clan 14.
Izvrsni odbor saziva i njime predsjedava predsjednik ML
Izvrsni odbor zasijeda najmanje jednom u dva mjeseca.

Clan 15.
Predsjednik ML je izvrsno politicki organ ML koji:
Odgovara za sprovodjenje odluka konferencije i izvrsnog odbora,
Uskladjuje i koordinira rad ML,
Saziva sjednice izvrsnog odbora i predsjedava njima,
Mandatni period traje tri godine.

III PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 16.
Odluku o izmjenama i dopunama ovog statuta donosi konferencija ML.
Inicijativu za izmjenu i dopunu statuta ML pred konferencijom mogu da podnesu izvrsni odbor odnosno najmanje 1/3 clanova konferencije ML.

Clan 17.
Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja na konferenciji ML kada prestaje da vazi Statut MLCG donijet 1999.godine.

 
vrh


Copyright © Liberalni savez Crne Gore, 2003