Program
Struktura
Istorijat
Liberali u Parlamentu
Liberali u Republickoj Upravi
Liberali u Lokalnoj Upravi
Zene Liberali
Mladi Liberali
Mitinzi
Izdavastvo
Foto Arhiva
Postavite Pitanje
Anketa
LSCG za vasu stranicu
Vasa Pisma
LSCG Shop
Linkovi
Arhiva
Liberali u Dijaspori

 


Uvod
 
Konferencija
Mali Kabinet
Veliki Kabinet
Lider
Predsjednik
Riznicar
Portparol
Utemeljivac
Pocasni Predsjednik
 
Opstinski Odbori


 


   

Struktura

Uvod

LSCG je stranka politickog diskontinuiteta.

Ova cinjenica se ogleda posebno u njegovoj organizacionoj strukturi koja je inspirisana organizacionim strukturama modernih zapadnoevropskih stranaka, posebno onih liberalno-demokratske orijentacije.

Član 28.
Državni i lokalni organi Stranke

28.1. U smislu ovog statuta politiku od znacaja za Republiku Crnu Goru utvrduju i vode:
a) Konferencija Stranke
b) Predsjednik Konferencije
c) Politicki lider Stranke
d) Riznicar Stranke
e) Predsjednik Stranke
f ) Portparol Stranke
g) Poslanicki klub
h) Predsjednicki kolegijum
i ) Mali kabinet
j ) Veliki kabinet

28.2. U smislu ovog Statuta lokalnu politiku utvrduju i vode:
a) Opštinski odbor
b) Izvršni odbor
c) Predsjednik opštinskog odbora, sekretar i blagajnik
d) Podružnica
e) Predsjednik podružnice

28.3. Državni organi Stranke vode politiku Stranke koja se odnosi na globalne politcke odnose u Crnoj Gori i šire.

28.4. Lokalni organ Stranke vode politiku koja se odnosi na lokalne politicke odnose na teritoriji opštine i u tome su autonomni.

28.5. U izuzetnim slucajevima, kada procijeni da odredene politicke pojave u odredenoj opštini iii opštinama, a posebno sklapanje ili raskidanje koalicionih odnosa, poprimaju karakter od znacaja za globalnu politicku situaciju i šire, ili da mogu imati negativne posljedice po globalnu organizaciju Stranke, Mali kabinet može donijeti odluku da se odredeni segmenti lokalne politike u ogranicenom vremenskom roku, ne dužem od šest mjeseci, mogu prenijeti na državne organe Stranke.

28.6. 0 ovakvoj odluci Malog kabineta politicki lider je dužan da podnese obrazloženje Predsjednickom kolegijumu na prvoj redovnoj Konferenciji Stranke.

 

 


vrh

 

Copyright © Liberalni savez Crne Gore, 2003